adresar firmi

adresar firmi

Pojmovi životnog osiguranja

Osiguranik - lice koje je osigurano i kome pripadaju prava iz osiguranja.

Osiguravač - društvo za osiguranje sa kojom se zaključuje ugovor o osiguranju.

Polisa - dokument o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Ugovor o osiguranju - ugovor koji stvara obavezu za obe ugovorne strane. Osiguranik se obavezuje da plaća premiju osiguranja, a osiguravač da snosi posledice ostvarenja rizika.Pored ovih osnovnih obaveza postoje I druge kao što su: obaveštavanje o promenama okolnosti od kojih zavisi rizik, o nastanku osiguranog slučaja, preduzimanje mera spasavanja i drugo, dok se kod osiguravača radi još o snošenju troškova spasavanja, stvaranju rezervi i tako dalje.

Osigurani slučaj -  Osigurani slučaj podrazumeva nastanak određenog događaja zbog kojeg je osiguranje i ugovoreno.
U zavisnosti od izabranog paketa životnog osiguranja osigurani slučajevi mogu biti:

  • smrt
  • smrt usled nezgode
  • teška bolest

Ako su prilikom sklapanja ugovora o životnom osiguranju ugovoreni i drugi rizici onda osigurani slučajevi mogu biti i :

  • lom kosti
  • bolnička dnevnica
  • određena hirurška intervencija i dr.

Kada se desi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da isti prijavi osiguravajućoj kući kod koje ima ugovor o osiguranju (životno osiguranje). Prijavljivanje osiguranog slučaja mora biti u roku koji je definisan ugovorom o osiguranju.

Korisnik osiguranja - je osoba ili pravno lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguravača (osiguravajuće kuće).

Osigurana suma  - Ugovorom određen iznos koji isplaćuje osiguravajuća kompanija(osiguravač) nastupanjem osiguranog slučaja(doživljenje ili smrt). U slučaju doživljenja novac se isplaćuje osiguraniku, a u slučaju smrti osiguranika novac se isplaćuje korisniku osiguranja.

Premija osiguranja - Iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plati na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju. Premija je cena za rizik.

Vinkulacija polise životnog osiguranja - Vinkulacija polise osiguranja života je ustupanje prava na isplatu osigurane sume na poverioca(najčešće banku) u slučaju nastanka štete, odnosno osiguranog slučaja. To znači da će osiguravajuće društvo, ako se dogodi osigurani slučaj, iznos osigurane sume isplatiti banci umesto osiguraniku ili korisniku siguranja. Vinkulacija polise osiguranja života radi se isključivo u slučaju kada je polisa osiguranja života obezbeđenje naplate kredita.


KALKULATOR ŽIVOTNOG OSIGURANJA